Criteria lidmaatschappen & contributie

NALK kent de volgende lidmaatschappen

 • Praktijklid
 • Instellingslid
 • Individueel lid (zonder vermelding op zorgkaart)
 • Belangstellend lid (zonder vermelding op de zorgkaart en geen stemrecht)

De volgende criteria gelden als basis voor een lidmaatschap

Het NALK wil bijdragen aan de optimalisatie van zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).
Hierbij past dat leden de zorg die ze bieden uitvoeren volgens vigerende richtlijnen of zorgstandaarden, horend bij de verschillende behandeldisciplines die ALK-zorg leveren.

Instellingslid en praktijklid:

 • Zijn gecontracteerd door zorgverzekeraars voor het leveren van ALK-zorg;
 • Niet gecontracteerd door zorgverzekeraars? Dan dient aangetoond te worden dat de zorg die zij leveren ALK-zorg is die past bij vigerende richtlijnen of zorgstandaarden. Het bestuur van NALK kan hiertoe zelfstandig besluiten;

Individuele leden:

 • Hieronder wordt verstaan: onderzoekers, behandelaren en managers werkzaam voor een instelling of praktijk die ALK-zorg levert, maar waarvan de praktijk of instelling zelf geen lid is;
 • Voor onderzoekers geldt dat zij gepubliceerd hebben over, onderzoek doen of voornemens zijn onderzoek te doen naar ALK.

Belangstellenden leden:
Dit lidmaatschap geldt voor praktijken, instellingen of individuele leden die (nog) niet voldoen aan de voornoemde criteria, maar vanuit een andere hoedanigheid interesse hebben in of zich bezighouden of te maken hebben met patiënten met ALK.

Het bestuur van NALK kan het voornemen uitspreken om leden toe te laten of te weigeren wanneer de algemene principes die NALK nastreeft niet worden nageleefd. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating overgaan na voordracht door ten minste twee zittende instellingen of praktijken met een lidmaatschap die niet verbonden zijn aan de betreffende partij.

Vertegenwoordiging

Instellingen, praktijken en individuele leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
De verschillende lidmaatschappen hebben een apart gewicht bij stemmingen:

 • Individuele leden hebben 1 stem
 • Praktijken hebben 2 stemmen
 • Instellingen hebben 3 stemmen
 • Belangstellende leden hebben geen stemrecht

De praktijken en instellingen bepalen zelf wie hen afvaardigt tijdens de ALV, dit dient voorafgaand aan een ALV kenbaar te worden gemaakt.

Contributie

Lidmaatschap instellingslid: € 375 per jaar (inclusief 1 vermelding op de zorgkaart)*
Lidmaatschap praktijklid: €  125 per jaar (inclusief 1 vermelding op de zorgkaart)*
Lidmaatschap individueel lid: € 50 per jaar (geen zorgkaart)
Lidmaatschap belangstellend lid: € 50 per jaar (geen zorgkaart)

*Voor vermelding van nevenlocatie(s) op de zorgkaart – behorend bij een lidmaatschap voor de instelling/praktijk wordt € 10 per locatie/per jaar in rekening gebracht.
Contributie is verschuldigd voor een jaar en gaat in vanaf de datum van aanvang van het lidmaatschap. De contributie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.