NALK startsubsidie aanvragen

Achtergrond
Ideeën voor onderzoek moeten vaak eerst uitgewerkt worden voordat een onderzoeksvoorstel kan worden voorgelegd aan wetenschappelijke en medisch ethische commissies en voordat er subsidie kan worden aangevraagd. Daarnaast hebben subsidieverstrekkers vaak een voorkeur voor multidisciplinaire samenwerking en participatie van patiënten in een zeer vroeg stadium, liefst voor het vaststellen van het definitieve onderzoeksprotocol.
De NALK startsubsidie is bedoeld om de activiteiten in de fase voorafgaand aan een nieuw project of onderzoek financieel te ondersteunen.

Voorwaarden:

  • Het wetenschappelijk onderzoek of project richt zich op vernieuwing en/of betere kwaliteit van zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten.
  • Het wetenschappelijk onderzoek of project wordt bij voorkeur multidisciplinair of in samenwerkingsverband uitgevoerd.
  • Minstens één van de aanvragers is lid-professional of instellingslid bij NALK en maakt deel uit van een onderzoeksgroep (bijv. binnen revalidatiesetting, ggz-instelling, ziekenhuis, afdeling universiteit).

Aanvraag:

  • Contactgegevens: Voor- en achternaam/functie/instelling/mailadres aanvragers.
  • Omschrijving wetenschappelijk onderzoek of project. Indien aanwezig bijlage onderzoeksprotocol of projectomschrijving.
  • Begroting: voor welke kostenpost(en) in de voorfase van het onderzoek wordt subsidie gevraagd?
  • Indien er bij afronding van het project een eindproduct is van dit onderzoek / project, is deze ‘open source’ / beschikbaar voor leden van NALK / anders?

De aanvraag s.v.p. verzenden naar nalk.info

Subsidiabele kosten:
De startsubsidie van het NALK kan worden aangevraagd voor bijkomende en incidentele kosten in de voorfase van een onderzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: vergoeding voor patiënten met wie samengewerkt wordt in de startfase; kopieer- en portokosten; reiskosten en een bijdrage in de kosten voor toetsing van het onderzoek door een medisch ethische commissie.
Niet in aanmerking voor subsidie komen de kosten voor scholing van behandelaren; personele kosten van personen in dienstverband bij instellingen die betrokken zijn bij het onderzoek en kosten voor bijwonen of presenteren op een congres.

Beoordeling van de onderzoeksopzet:
Het bestuur van NALK beoordeelt het onderzoek waarvoor subsidie is aangevraagd op potentiële relevantie, (wetenschappelijke) kwaliteit en haalbaarheid.

Subsidiebedrag:
Het aan te vragen subsidiebedrag per onderzoek is € 500 – € 1000.

Voortgangsrapportage/vermeldingen:

  • Het NALK verwacht een jaar na het uitkeren van de subsidie een beknopte inhoudelijke voortgangsrapportage en verantwoording van de gemaakte kosten.
  • Bij navraag moeten betaalbewijzen kunnen worden overlegd.
  • Na afronding van het onderzoek stelt het NALK een kort verslag op prijs, bij voorkeur in de vorm van een publicatie of anders in de vorm van een rapportage voor de NALK nieuwsbrief. Bij publicaties en presentaties van het onderzoek dient het NALK te worden vermeld als subsidieverstrekker.

Aanvraag NOLK startsubsidie