Privacyverklaring

Persoonsgegevens die door NALK worden verwerkt:
NALK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een lidmaatschap met NALK bent aangegaan. Deze gegevens zijn
door u zelf aan NALK verstrekt door het aanmeldformulier in te vullen. De gegevens worden vastgelegd in een
database via E-Boekhouden voor de vaststelling van uw lidmaatschap, de facturering, het verzenden van de NALK
nieuwsbrief (e-mailadres contactpersoon/vertegenwoordiger(s) en voor vermelding op de sociale kaart op de website van NALK.
Het telefoonnummer kan gebruikt worden indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren. Het BIG-registratienummer/de AGB-code wordt gebruikt ter controle van een van onze lidmaatschapsvoorwaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor een lidmaatschap als individueel lid* worden de volgende gegevens gebruikt:
• Voor- en achternaam incl. titel
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (vast nummer en/of nummer van GSM)
• E-mailadres
• AGB-code
• Naam en adres van de instelling waar u werkzaam bent

Lidmaatschap als Instellingslid* of Praktijklid*:
• Naam van de instelling
• Voor- en achternaam incl. titel van de contactpersoon
• Telefoonnummer (vast nummer en/of nummer van GSM)
• E-mailadres contactpersoon
• E-mailadres voor facturering
• AGB-code
• Naam van de bestuurder
*Criteria lidmaatschappen

Zorgkaart (door Instellingen en Praktijken zelf bij te houden/werken):
• Naam van de instelling/praktijk/afdeling/centrum/zorgprogramma
• Korte omschrijving van de instelling/praktijk/centrum/zorgprogramma
• Aanbod van de instelling/praktijk
• Specificatie doelgroep(en)
• Contactgegevens van de instelling/praktijk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
NALK gebruikt/verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen, zoals uiteengezet onder het kopje
‘Persoonsgegevens die wij verwerken’.

Geautomatiseerde besluitvorming:
NALK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van NALK) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
NALK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap bij NALK. Bij beëindiging
van uw lidmaatschap zijn de persoons- en bedrijfsgegevens niet zichtbaar, tenzij hier om wordt gevraagd i.v.m.
eerder verzonden facturen. Deze facturen moeten namelijk voor onze boekhouding blijven bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
NALK verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u (bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor het NALK congres) of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
NALK gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt. U kunt zich hiervoor afmelden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien en aanpassen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage doen via email.
Gegevens van de zorgkaart kunt u inzien op de NALK website. Wijzigingen/aanvullingen daarop
kunt u zelf bijwerken door in te loggen. Het up to date houden van de bij ons bekende gegevens valt overigens onder uw eigen verantwoordelijkheid, zoals
bijvoorbeeld het doorgeven van een wijziging van een contactpersoon of adres e.d. Dit geldt zowel voor de gegevens
zoals verwerkt in de database (voor het lidmaatschap) als voor gegevens zoals worden vermeld op de zorgkaart.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NALK en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat
van NALK.

NALK wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
NALK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt
dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
het secretariaat  van NALK. De administratie van NALK wordt gevoerd in E-Boekhouden wat gebeurt in de cloud, waar
bevoegde toegang voor nodig is en wat zich in een beveiligde omgeving bevindt waarin gegevens worden versleuteld.
Daarnaast zorgen andere beveiligingsmaatregelen en firewalls dat uw gegevens beveiligd zijn tegen elektronische
inbraken van buitenaf.